Privacy Policy

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Huursteentjes verwerkt van haar leden.

Indien je lid wordt van Huursteentjes of om een andere reden persoonsgegevens aan Huursteentjes verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
G. Mock

Handelend onder de naam: 
Huursteentjes
Suze Groeneweglaan 87
1183 EK Amstelveen
KVK nummer: 83616381

Bereikbaar via info@huursteentjes.nl

2. Welke gegevens verwerkt Huursteentjes en voor welk doel?

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • voor- en achternaam, geboortedatum
  • adresgegevens woonadres
  • telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
  • ID-bewijs

2.2 Huursteentjes verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Inzage in het ID-bewijs bij aangaan lidmaatschap en eerste verhuur aan jou;
  • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en communicatie over het aflopen daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
  • Je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van informatie over diensten en activiteiten van Huursteentjes;
  • Je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, bestellingen, borg en overige afgenomen diensten af te wikkelen.
3. Bewaartermijn

Huursteentjes verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal twee maanden na afloop van dit lidmaatschap. 

Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Huursteentjes passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Huursteentjes gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van Huursteentjes kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Huursteentjes zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Huursteentjes je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via info@huursteentjes.nl

6. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via deze website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.